۱۳۷ آنلاین: با راه اندازی این دو طرح هم از فضای بزرگراه به صورت دوبرابر بهره‌برداری می شد و هم با توجه به کمبود محورهای شریانی شرقی-غربی در شهر تهران اجرای این پروژه توانست بخش قابل توجهی از معضلات ترافیکی و دسترسی را حل نماید و راه ارتباطی شد ،برای پیوند و اتصال بین بزرگراه آیت الله صدر و بزرگراه کردستان-نیایش که تقریبا با هم به بن¬بست رسیده بودند و هیچ راه دسترسی به یکدیگر نداشتند.

شرق و غرب پایتخت با کمک پل‌های صدر به هم متصل شد

با اتصال بزرگراه صدر به تونل نیایش کارکرد اصلی این دو پروژه نمود پیدا کرد و یک راه دسترسی کاربردی شرق وغرب این کلان‌شهر را به هم وصل کرد و از جهتی احداث تونل نیایش بدون طبقاتی کردن بزرگراه صدر کاری بیهوده بود و بحث ترافیک را در این منطقه بیشتر تشدید می‌کرد. زیرا بزرگراه صدر باظرفیت ۸۰۰خودرو در هر مسیر رفت وبرگشت قادر به پاسخگویی به خروجی‌های تونل نبود.

اکنون این بزرگراه با ظرفیت ۳۵۰۰ خودرو در هر مسیر بازوی توانمندی برای کنترل ترافیک و اتصال محورهای ارتباطی این منطقه شده است به همین دلیل است که این دو را یک پروژه واحد قلمداد می‌کنند.

طبقاتی شدن بزرگراه صدر ،حیات دوباره به تهران بخشید

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده از مطالعات ترافیکی پروژه ،افزایش ظرفیت ترافیکی بزرگراه شهید آیت¬اله صدر نه تنها یک انتخاب بلکه یک الزام برای زنده‌ نگه داشتن شهر تهران برای آینده‌ای نه چندان دور می باشد.

 لینک منبع

برچسب ها :