راه های ایران درزمان قاجار به گونه ای بود که اگرکسی قصد داشت ازجنوب به تهران سفر کنند؛باید با کشتی خودرابه ترکیه میرساند وسپس ازمسیرتبریزبه تهران میرفت.

جام نیـوز: راه های ایران در زمان قاجار به گونه ای بود که اگر کسی قصد داشت از جنوب به تهران سفر کنند؛ باید با کشتی خود را به ترکیه میرساند و سپس از مسیر تبریز به تهران میرفت.لینک منبع

برچسب ها :